Εκτύπωση 

International Society of PRM

Παγκόσμια Εταιρεία ΦΙΑπ

Η ΕΕΦΙΑπ είναι μέλος της ΙSPRM και εκπροσωπείται από την καθ. κ. Ξ. Μιχαήλ, με αναπληρώτρια την κ. Ε. Αντωνιάδου.

Επίσημη ιστοσελίδα www.isprm.org