• Η Εταιρεία συνέρχεται σε Γενικές (τακτικές και έκτακτες) Συνελεύσεις των μελών της ή σε δημόσιες συνεδριάσεις επιστημονικές. Σ΄ αυτές τις τελευταίες ανακοινώνονται κλινικές εργασίες και πειραματικές έρευνες,αναφέρονται ενδιαφέροντα περιστατικά ασθενών, φάρμακα ή εργαλεία, γίνονται διαλέξεις και συζητήσεις επί επιστημονικών θεμάτων και τέλος κρίσεις επιστημονικών εργασιών ή ιατρικών βιβλίων. Το ποσό συνδρομής και συμμετοχής στα συνέδρια‐συμπόσια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας, των μελών της Εταιρείας και των ιατρών που δεν είναι μέλη της Εταιρείας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ..
  • Γνωμοδοτεί επί ζητημάτων σχετικών με τη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση που της υποβάλλουν η Κυβέρνηση ή άλλα αρμόδια όργανα ή και με δική της πρωτοβουλία.
  • Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει δικό της περιοδικό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αν οι πόροι της το επιτρέπουν. Η λειτουργία του περιοδικού διέπεται από εσωτερικό κανονισμό καταρτιζόμενο από το Δ.Σ..
  • Η Εταιρεία ανάλογα με τους πόρους της μπορεί να αποκτήσει ιδιόκτητα γραφεία και να διατηρεί βιβλιοθήκη και αναγνωστήρια που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από τα μέλη ύστερα από άδεια του Γεν. Γραμματέα.
  • Η Εταιρεία οργανώνει Ιατρικά Συνέδρια, Συμπόσια ή Σεμινάρια προεκπαιδευτικά η μετεκπαιδευτικά μέσα στα πλαίσια της συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, στην Πρωτεύουσα ή στην Επαρχία. Επίσης συμμετέχει σε Παγκόσμια και Διεθνή Συνέδρια σχετικά με τη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, με ανακοινώσεις των μελών της. Οργανώνει Πανελλήνια Συνέδρια. Ο τόπος, ο χρόνος, η διεξαγωγή και η οργάνωση των συνεδρίων είναι ευθύνη του ΔΣ της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ..
    Μπορεί να οργανώσει συνέδρια της σε συνεργασία με άλλες Εταιρείες Επιστημονικές η άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στα συνέδρια ανακοινώνονται κλινικές πειραματικές και άλλες ερευνητικές εργασίες, γίνονται διαλέξεις και συμπόσια και γενικά προβάλλεται το επιστημονικό έργο των μελών της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. και οι σύγχρονες εξελίξεις στην Φ.Ι.Απ. Τα Τμήματα της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. και οι Επιτροπές συμμετέχουν στα συνέδρια μετά από απόφαση του ΔΣ.
  • Η Εταιρεία οφείλει να συμβάλλει στη βελτίωση κάθε Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης. Οφείλει επίσης να αναζητεί τρόπους για την ίδρυση νέων μονάδων σε όλη τη χώρα για καλύτερη πραγματοποίηση των σκοπών της, τη διάδοση της ειδικότητας προς όφελος των πασχόντων από παθήσεις που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης.
  • Η Εταιρεία οφείλει να συμβάλλει στην τήρηση των κανόνων ιατρικής δεοντολογίας.
  • Η Εταιρεία μπορεί να γίνει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό μέλος άλλων Παγκόσμιων και Διεθνών Εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
  • Η Εταιρεία μπορεί να δραστηριοποιείται σε κάθε άλλο τομέα σύμφωνα με τους σκοπούς της.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(+30) 210.8251677

Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
Τ.Θ. 13670 Αθήνα,
Αττική 103 10 Greece

 

Φόρμα Επικοινωνίας

Φόρμα Σύνδεσης