Σκοποί της Εταιρείας είναι :

  • Η μελέτη και προώθηση του αντικειμένου της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
  • Η αξιοποίηση στον ανώτατο βαθμό της ειδικότητας της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης για ωφέλεια της επιστήμης, της κοινωνίας και των ασθενών.
  • Η εκπόνηση, η εκτέλεση και η πιστοποίηση προγραμμάτων προπτυχιακής, μεταπτυχιακής και συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης στη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση.
  • δ) Η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των γιατρών άλλων ειδικοτήτων καθώς και των επιστημόνων των ειδικοτήτων της ομάδας αποκατάστασης, σε θέματα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης για να μπορούν και αυτοί να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στην έγκαιρη και σωστή αποκατάσταση των ασθενών.
  • Η διαφώτιση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και του Ιατρικού κόσμου για την κοινωνικοοικονομική σημασία της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
  • Η παροχή υπηρεσιών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για άτομα με αναπηρία. Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης για άτομα με αναπηρία.
  • Η με κάθε νόμιμο μέσο προάσπιση και προαγωγή των επιστημονικών και επαγγελματικών συμφερόντων των ιατρών που ασκούν την ειδικότητα φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης (Φ.Ι.Απ.), οπουδήποτε στο δημόσιο ή/και ιδιωτικό τομέα.
  • Η διαφύλαξη του επιστημονικού κύρους των μελών της Εταιρείας, εξ αιτίας της άσκησης ιατρικών πράξεων, οι οποίες εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας της Φ.Ι.Απ. και η με κάθε νόμιμο μέσο προάσπιση των μελών ενώπιον οποιοασδήποτε αρχής ή δικαστηρίου, αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με τη νόμιμη άσκηση της ειδικότητας.
  • Η άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και υπηρεσίες και ειδικότερα με το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας, το Κ.Ε.Σ.Υ., κ.λ.π. και η παρέμβαση και έκφραση γνώμης για κάθε θέμα που έχει σχέση με την ειδικότητα της Φ.Ι.Απ. και τα δικαιώματα των ειδικευμένων ιατρών.
  • Η συνεισφορά στη δημιουργία και στη διατήρηση της σταθερότητας και της επικοινωνίας ανάμεσα στους έλληνες και ευρωπαίους ειδικευμένους ιατρούς και ειδικότερα : Ια) Η δημιουργία στενών δεσμών ανάμεσα στις εθνικές επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις που συγκεντρώνουν τους ειδικευμένους ιατρούς Φ.Ι.Απ.., Ιβ) Η εκπόνηση, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., με ή χωρίς τη συμμετοχή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, ερευνητικών προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας του Κ.Ε.Σ.Υ., της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή άλλων εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από τους οργανισμούς αυτούς., Ιγ) Η εκπροσώπηση της χώρας μας στα Οργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και σε κάθε άλλη ευρωπαϊκή η διεθνή οργάνωση που ασχολείται με θέματα της ειδικότητας της Φ.Ι.Απ., όπως η U.E.M.S., το European Board, το European College of Certified, P.R.M Spesialists ή I.S.P.R.M., ή όποια άλλη δημιουργηθεί στο μέλλον.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(+30) 210.8251677

Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
Τ.Θ. 13670 Αθήνα,
Αττική 103 10 Greece

 

Φόρμα Επικοινωνίας

Φόρμα Σύνδεσης