Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας είναι :

 • Η συνεργασία με τον Π.Ι.Σ. (ή όποιο άλλο ανάλογο όργανο ήθελε δημιουργηθεί στο μέλλον) για τις αρμοδιότητες του National Board της U.E.M.S. στα θέματα που αφορούν την ειδικότητα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και ιδιαίτερα την εκπροσώπηση των ειδικευμένων ιατρών Φ.Ι.Απ. στην U.E.M.S., δεδομένου ότι ο Π.Ι.Σ. αποτελεί την αναγνωρισμένη από την U.E.M.S. εθνική αντιπροσωπευτική οργάνωση.
 • Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας (Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας,Κ.Ε.Σ.Υ., Ιατρικούς Συλλόγους, κ.λ.π.) για :
  1) τη θέσπιση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, που θα επιτρέψει την εναρμόνιση των εθνικών δεδομένων σε θέματα εκπαίδευσης κατά τη λήψη της ειδικότητας και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με εκείνα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
  2) την επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους τους ιατρούς με ειδικότητα Φ.Ι.Απ. (ελεύθερους επαγγελματίες, νοσοκομειακούς, πανεπιστημιακούς) επ' ωφελεία των ιδίων και της δημόσιας υγείας.
 • Η συνεργασία με τη Μόνιμη Συμβουλευτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενωσης (A.CT.M.), με την Ευρωπαϊκή Ενωση Γενικών Ιατρών (U.E.M.O.), με την Ευρωπαϊκή Ενωση Νοσοκομειακών Γιατρών (A.E.M.H.), με την Ευρωπαϊκή Ενωση Εμμίσθων Ιατρών (F.E.M.S.), με την Ενωση Ειδικευομένων Ιατρών (P.W.G.) και κυρίως με την Ευρωπαϊκή Ενωση ΕΙΔΙΚΩΝ Ιατρών (U.E.M.S.).
 • Η συνεργασία με όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν παρεμφερείς σκοπούς.
 • Η πληροφόρηση, ενθάρρυνση και διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή τους στις επιστημονικές, επαγγελματικές κ.λ.π. εκδηλώσεις που γίνονται στην Ευρώπη, όπως σεμινάρια, συνέδρια, μετεκπαιδευτικά προγράμματα, ερευνητικά προγράμματα, προγράμματα ανταλλαγών, εκθέσεις τεχνολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.
 • Η σωστή ενημέρωση - πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού, αλλά και ειδικότερα των ασθενών με νοσήματα που άπτονται του τομέα της Φ.Ι.Απ. σε θέματα πρόληψης και θεραπείας, με κάθε πρόσφορο μέσο (έντυπο, ηλεκτρονικό, κ.λ.π.).
 • Η δημιουργία ομάδων εργασίας και επιτροπών, όπως ενδεικτικά επιτροπή εκπαίδευσης για τη λήψη ειδικότητας, επιτροπή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και ανάπτυξης (C.M.E. ? C.P.D.) και ποιοτικής εκτίμησης προσφερομένων υπηρεσιών, επιτροπή ανταλλαγών ανθρώπινου δυναμικού, επιτροπή επικοινωνίας, επαγγελματική επιτροπή, επιτροπή ειδικευομένων κ.λ.π.. Οι επιτροπές αυτές και οποιεσδήποτε άλλες κριθεί σκόπιμο να συσταθούν, μελετούν τα προβλήματα που απασχολούν το χώρο της ειδικότητας Φ.Ι.Απ. και εισηγούνται στο Δ.Σ. τα προσφερόμενα μέτρα για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.
 • Η σύσταση τμημάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα δρουν και λειτουργούν υπό την αιγίδα και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
 • Κάθε άλλο πρόσφορο μέσο για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας κατά την κρίση του Δ.Σ. και της Γ.Σ..

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(+30) 210.8251677

Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
Τ.Θ. 13670 Αθήνα,
Αττική 103 10 Greece

 

Φόρμα Επικοινωνίας

Φόρμα Σύνδεσης